വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ യൂറോപ്പയുടെ പുതിയ ചിത്രവുമായി നാസയുടെ ജൂണോ

വോയേജർ, ഗലീലിയോ ദൗത്യങ്ങൾ വഴി ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാപ്പുകളിലെ വിടവുകൾ നികത്താൻ JunoCam ചിത്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

വ്യാഴഗ്രഹം 59 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായി ഇന്ന് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നു: എങ്ങനെ കാണണം എന്നറിയാം

ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത തവണ ഈ ഗ്രഹം ഭൂമിയോട് അടുത്ത് വരുന്നത് 107 വർഷം കഴിഞ്ഞ്