വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു; ഐഷ സുൽത്താനയുടെ ‘ ഫ്ലഷ്’ ഈ മാസം 16 ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

തങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇനിയും കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ഐഷ വിവാദമുണ്ടാക്കിയ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ