എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂണിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ സ്ട്രോബെറി ചന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്

വടക്കുകിഴക്കൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ഉത്ഭവിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറായ