നാലുവർഷ ബിരുദ കോഴ്സ് വിജ്ഞാനോത്സവത്തോടെ ജൂലൈ ഒന്നിന് തുടങ്ങും: മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു

വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ ഒന്നിന് സംസ്ഥാനത്തെ കാമ്പസുകളിൽ നവാഗത വിദ്യാർഥികളെ മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപക