ഭൂകമ്പത്തിൽ നാശം വിതച്ച തുർക്കിയിൽ 6 വയസ്സുകാരിയെ മണം പിടിച്ച് രക്ഷിച്ച നായയ്ക്ക് പുരസ്കാരം

ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ മികച്ച തിരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് ജൂലിക്ക് 'ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ പ്രശംസാ റോൾ' ലഭിച്ചു. ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ