റിട്ടയർമെൻ്റ് പ്ലാനിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ വാക്കുകൾ

ഞാൻ എന്നെയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി കണക്കാക്കും. പരിചയസമ്പന്നരായ കളിക്കാരും ഞങ്ങൾക്കുള്ള വൈവിധ്യവും, ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാ