മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം മാറി: ജെപി നദ്ദ

രാജവംശ ഭരണം, വംശവാദം (കുടുംബ രാഷ്ട്രീയം), ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ, വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയെ മാത്രമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി വെല്ലുവിളിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം