വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിന്റെ അഭിമാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരണം: ഇതിഹാസം ജോയൽ ഗാർണർ

ഞങ്ങൾ എന്തായിരുന്നോ അങ്ങനെയല്ല, ശരി! നേരത്തെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ