“ജൂട്ട്‌ലൂട്ട് ബിജെപി മണിഫെസ്റ്റോ”; ബിജെപിയുടെ കർണാടകാ പ്രകടന പത്രികയ്‌ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ്

യുപിയിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 സൗജന്യ സിലിണ്ടറുകൾ ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് കർണാടകയിൽ, ജൂട്ട്‌ലൂട്ട്