ഹോളി ആഘോഷം; ഡൽഹിയിൽ ജാപ്പനീസ് യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിച്ചു

പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ, വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ലാൻഡ്‌മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വീഡിയോ പഹർഗഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.