സൂപ്പർ സ്റ്റാർ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യം ഹിന്ദി സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് നല്ലതായിമാറും: ജാൻവി കപൂർ

ബോളിവുഡിലെ സാംസ്കാരിക മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ജാൻവി തുറന്നുപറഞ്ഞു. ഇത് താരങ്ങളല്ല, കഥകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.