സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവിട്ട് ജെയിംസ് വെബ് ദൂരദർശിനി

ഭൂമിയിൽ നിന്നും 363 പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റിയാണ് ഈ ഗ്രഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഏകദേശം 92