വിദ്യാഭ്യാസ രാഷ്ട്രീയം ബിജെപിയുടെ ജയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തും; തുറന്ന കത്തിൽ മനീഷ് സിസോദിയ

ഇന്ന് ബിജെപിയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ജയിൽ രാഷ്ട്രീയം വിജയിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റേതാണ്