അർപ്പിക്കുന്ന പൂക്കൾ വിഴുങ്ങുകയും ദേവന്മാരുടെ വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ എലി ഭീഷണി

എലികൾ ദേവന്മാർക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന പൂക്കൾ വിഴുങ്ങുകയും ദേവന്മാരുടെ വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു," ശ്രീ പുഷ്പലക് പറഞ്ഞു