ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പൺ: പുരുഷതാരങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് തുല്യമായ സമ്മാനത്തുക വനിതാ താരങ്ങൾക്കും നൽകും

ഇറ്റലിയിലെ ഒരു വലിയ ബാങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സിഇഒ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ നൽകിയതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ കുതിപ്പ്