സൈനിക സാമ്പത്തിക സഹായം; ഇറ്റലിയുമായും കാനഡയുമായും ഉക്രെയ്ൻ സുരക്ഷാ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെയും യുഎസിലെയും കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കാരണം ആയുധങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയുടെ