ഇസ്ലാം- ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾ കൂടുന്നു; ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ കുറയുന്നതായി കണക്കുകൾ

മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം 4.9 ൽ നിന്ന് 6.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 39 ലക്ഷംപേർ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം