നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നു ; പ്രമേയം കർണാടക നിയമസഭ പാസാക്കി

12-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തത്ത്വചിന്തകനും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ബസവേശ്വര, ജാതിരഹിത സമൂഹം