മണിപ്പൂരിൽ ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീടിന് ജനക്കൂട്ടം തീയിട്ടു

ആദ്യം സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സൈന്യം ആദ്യം കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകളും റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകളും പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാൽ സായുധരായ