മദ്യം വാങ്ങാൻ പണം നൽകിയില്ല; മകൻ അമ്മയുടെ സാരിക്ക് തീ കൊളുത്തി

തീ ആളിപ്പടർന്നതോടെ അമ്മ പുറത്തേക്കോടുകയായിരുന്നു . നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ കെടുത്താൻ സാധിച്ചു. പരുക്കൊ