ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം

അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ പലപ്പോഴും അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു