അൽപ്പം ദുർബലമാകാൻ അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്വയം സ്നേഹിക്കുക; വിവാഹമോചന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ നിഗൂഢ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് സാനിയ മിർസ

നിങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ്, വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അൽപ്പം ദുർബ്ബലമാകാൻ അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്വയം സ്നേഹിക്കുക.