ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീമില്‍ ഇടം നേടാന്‍ ഇനിയും സഞ്ജു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്; ചോദ്യവുമായി ശശി തരൂർ

ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു വിവരം ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനോട് ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീമില്‍ ഇടം നേടാന്‍ സഞ്ജു എന്താണ്