ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സോണിയ ഗാന്ധി ആദ്യം പാടുപെട്ടു; രാഷ്ട്രീയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് 33 വയസ്സുള്ള മകനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തനിക്ക് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നുവെന്ന് അവർ അനുസ്മരിച്ചു.