അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 403 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശത്ത് മരിച്ചു; കൂടുതലും കാനഡയിൽ

അതേസമയം, അടുത്തിടെ കാനഡയിൽ ചില ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി അറിയുന്നു. മറുവശത്ത്, ഇന്ത്യയും കാനഡയും