ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ഗോമൂത്രവും ചാണകം ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യുക; ഗൂഗിളിന് കോടതി നിർദ്ദേശം

യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ, പൊതുജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും അത്തരം തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിലേക്ക്