മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെ ശ്രീലങ്ക മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു: മന്ത്രി രാജപക്ഷെ

2022-ൽ ശ്രീലങ്കയെ അഭൂതപൂർവമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചു, ഇത് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷുബ്ധതയ്ക്ക് കാരണമായി