റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഡോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നു

യുഎസ് ഡോളറിലുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾ യുഎസിന് തടയാമെങ്കിലും ദിർഹമിലുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾ വ്യവസായം സുരക്ഷിതമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല.