“കോടതി അലക്ഷ്യം”: ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അറസ്റ്റിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതി

"ഒരു വ്യക്തി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?" നാഷണൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ബ്യൂറോ (എൻഎബി)