നടപ്പാക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കും; ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പൗരത്വ നിയമത്തെ കുറിച്ച് യുഎസ് പറയുന്നു

നിയമത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശകർ സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് , എന്നാൽ മതപരമായ പീഡനം നേരിടുന്ന ആ രാജ്യ