വർഷാവസാനത്തോടെ വംശീയ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ കരാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: റനിൽ വിക്രമസിംഗെ

13എ ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് സമൂഹത്തിന് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നൽകുന്നു. 1987ലെ ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്കൻ കരാറിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന 13എ നടപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യ

പാക്കിസ്ഥാൻ ചൈനയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആകെ വിദേശ കടത്തിന്റെ 30%; സമാന്തര അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയായി ചൈന

ചൈനക്ക് നൽകാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ കടം ഐഎംഎഫ് കടത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയും ലോകബാങ്കോ ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കോ നൽകുന്ന തുകയേക്കാൾ കൂടുതലുമാണ്.