ക്ലാസ് മുറികള്‍ ഹൈടെക്കായി; റോബോട്ടിക് കിറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി: മുഖ്യമന്ത്രി

പുതിയ കാലവും പുതിയ ലോകവുമാണ്. ഇത് നേരിടാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ലക്ഷ്യം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല