താൻ അനുഭവിച്ച പ്രസവാനന്തര വിഷാദം എന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഇല്യാന പറയുന്നു

എനിക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ മണ്ടത്തരമാണെന്ന്, എന്നാൽ അതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. ഇപ്പോഴും ഇത്തരം വികാരങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കടന്നു