2022-ലെ യുഎൻ മാനവ വികസന സൂചിക; 193 രാജ്യങ്ങളിൽ 134-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ

റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ചരക്കുകളുടെ ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 40 ശതമാനവും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്