തീവ്രവാദ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണങ്ങളുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗകർ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ ബ്രിട്ടൻ

പുതിയ പ്ലാനുകൾ പ്രകാരം, പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് യുകെയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സ്വയമേവ നിരസിക്കപ്പെടും. ലണ്ടനിലെ 10 ഡൗണിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലെ