അടിത്തട്ടിലൂടെ വെള്ളം കയറി; ആലപ്പുഴയിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് കായലിൽ മുങ്ങി

ബോട്ട് ജലത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റ് ഹൗസ് ബോട്ടുകളിലും സ്പീഡ് ബോട്ടുകളിലുമായി എത്തിയവർ യാത്രക്കാരെ രക്ഷിച്ചു. ഉടൻതന്നെ

കൊല്ലത്ത് ഹൗസ്ബോട്ടിന് തീപിടിച്ചു; മൂന്ന് വിദേശ സഞ്ചാരികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

അപകടസമയം രണ്ട് ജീവനക്കാരെക്കൂടാതെ മൂന്ന് ജർമ്മൻ വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. റിച്ചാർഡ്, ആൻഡ്രിയാസ്, വാലന്റെ എന്നിവരാണ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്