വേഗത്തിൽ വളരാൻ അമ്മ ഹോർമോൺ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകി;അഭ്യൂഹങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ഹൻസിക

അത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ടാറ്റയെക്കാൾ സമ്പന്നനാകണം. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങളും എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സഹായിക്കൂ