ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ഓഹരി വിപണിയായി ഇന്ത്യ; മറികടന്നത് ഹോങ്കോങ്ങിനെ

അടുത്ത കാലം വരെ ചൈനയുടെ വിവരണത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്ന വിദേശികൾ അവരുടെ ഫണ്ടുകൾ എതിരാളികളായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.