ജയിലിൽ വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണവും മെത്തയും അനുവദിക്കണം; കോടതിയിൽ അപേക്ഷയുമായി കെ കവിത

ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ 2024 മാർച്ച് 15 ന് തെലങ്കാന ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ കെ കവിതയെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ്