സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന വിമർശനങ്ങളും ട്രോളുകളും കൂടുതൽ ശക്തയാക്കിമാറ്റി: പ്രിയ വാര്യർ

ഞാൻ ഉള്ളത് വലിയ ഹൈപ്പിലാണ് എന്ന് മനസിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും താഴേക്കുള്ള വീഴ്ചയായിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലും എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല