ഹിന്ദുഫോബിയയെ അപലപിക്കുന്ന പ്രമേയം; ആദ്യ അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായി ജോർജിയ

ഫിനാൻസ്, അക്കാദമിക്, മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ഊർജം, റീട്ടെയിൽ വ്യാപാരം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ അമേരിക്കൻ-ഹിന്ദു സമൂഹം വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന്