1,200-ലധികം മദ്രസകളെ “മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ” എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് അസം സർക്കാർ

ഈ സർക്കാർ, പ്രവിശ്യാ മദ്രസകളെ റെഗുലർ സ്കൂളുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അസമിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. മദ്രസകളുടെ