അപ്രഖ്യാപിത ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്തി അമേരിക്കയും ചൈനയും

ബലൂൺ ചാരപ്പണിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നും ഫെബ്രുവരി ആദ്യം വെടിവയ്ക്കാൻ ഒരു യുദ്ധവിമാനം അയച്ചുവെന്നും യുഎസ് അവകാശപ്പെട്ടു. കാലാവസ്ഥാ