കെൽട്രോണിനെ വെള്ളപൂശുന്ന കള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തീവെട്ടിക്കൊള്ള മൂടി വെക്കാനാവില്ല: രമേശ് ചെന്നിത്തല

സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കാത്തതിനാലാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിയത്. മൂന്നാഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. കെൽട്രോണിനെ