ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ: വനിതാ ഡബിൾസ് കിരീടം ഹ്‌സി-മെർട്ടൻസ് സഖ്യത്തിന്

രണ്ടാം സെറ്റ് കൂടുതൽ മത്സരമായിരുന്നു, ഓസ്റ്റാപെങ്കോയും കിചെനോക്കും നേരത്തെയുള്ള സർവീസ് ബ്രേക്കിലൂടെ മുൻകൈയെടുത്തു, എന്നാൽ