യക്ഷി വസിക്കുന്നത് ഈ പനയിലെന്ന് ഐതിഹ്യം; ദേശീയപാതവികസനത്തിനായി ഹരിപ്പാട്ടെ ഒറ്റപ്പന മുറിച്ച് മാറ്റി

ഇത്തവണ പൂരം ഉല്‍സവത്തിന് പള്ളിവേട്ട തുടങ്ങുന്നത് ഈ പനയുടെ ചുവട്ടില്‍ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉല്‍സവം കഴിയുന്നത് വരെ മരം മുറിക്കരുതെന്നായിരുന്നു