നാവികസേന അടുത്ത വർഷം മുതൽ സ്ത്രീകൾക്കായി അതിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും തുറക്കും: നാവികസേനാ മേധാവി

അഗ്നിവീറിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 3,000 അഗ്നിവീരന്മാർ ചേർന്നു, അതിൽ 341 പേർ സ്ത്രീകളാണ്.