കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഹനുമാന്‍ പ്രതിമ നാടിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായിട്ടാണ് തൃശൂർ അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും സംസ്കാരം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ പാരമ്പര്യവും ആത്മീയതയും ഉണ്ടാകുമെന്നും