മുഹമ്മദ് സുബൈറിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച “ഹനുമാൻ ഭക്ത്” ഡൽഹിയിലുള്ള വ്യവസായി

പോലീസ് ഇയാളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും അന്വേഷണത്തിൽ ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഔപചാരിക നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.