ഗൂഗിള്‍ ഹാങൗട്ട്സ് നവംബറില്‍ സേവനം നിര്‍ത്തുന്നു

ഒരുകാലത്ത് നിരവധി ഉപയോക്താക്കള്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന മെസേജിങ് സംവിധാനം ഹാങൗട്ട്സ് നവംബറില്‍ സേവനം നിര്‍ത്തുമെന്ന് ഗൂഗിള്‍ അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ ഹാങൗട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍